Privacy Policy

Samenvatting

Joris IJs BE BVBA gevestigd te Rouwbergskens 4, 2340 Beerse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.jorisijs.be

Joris IJs BE BVBA verwerkt gegevens van de bezoekers en/of gebruikers voor volgende doeleinden:

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

  1. Joris IJs BE BVBA: Joris IJs BE BVBA NV, met haar maatschappelijk zetel te Rouwbergskens 4, 2340 Beerse en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer nr BE0473.753.839
  2. Website: De website van Joris IJs BE BVBA, www.jorisijs.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Joris IJs BE BVBA.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
  5. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

Joris IJs BE BVBA hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Joris IJs BE BVBA treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens

a) Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het sollicitatieformulier:

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie:

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Joris IJs BE BVBA te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

b) Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:

c) Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

Joris IJs BE BVBA kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:

4. Doeleinden en rechtsgronden

Joris IJs BE BVBA verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Joris IJs BE BVBA (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden); Uitvoering overeenkomst
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van Joris IJs BE BVBA & de Website; Gerechtvaardigd belang 1
Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting

1 Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Joris IJs BE BVBA. Verbetering van de werking van Joris IJs BE BVBA is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien Joris IJs BE BVBA persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Joris IJs BE BVBA voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Joris IJs BE BVBA verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Joris IJs BE BVBA worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Joris IJs BE BVBA kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Joris IJs BE BVBA Persoonsgegevens verwerken.

Joris IJs BE BVBA geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Joris IJs BE BVBA zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Joris IJs BE BVBA kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door Joris IJs BE BVBA bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens Duur
Gegevens bezoek website 5 jaar
Accountgegevens Duur van de overeenkomst
Contactinformatie 5 jaar
Bestelling informatie 5 jaar
Sollicitatie informatie 5 jaar

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Joris IJs BE BVBA Rouwbergskens 4, 2340 Beerse of info@jorisijs.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8. Anonieme gegevens

Het is Joris IJs BE BVBA toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Joris IJs BE BVBA niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9. Cookies

Joris ijs BE BVBA streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Joris ijs BE BVBA brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen Joris ijs BE BVBA om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval Joris ijs BE BVBA via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. Joris ijs BE BVBA heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

Volgende Cookies kunnen door Joris ijs BE BVBA worden geplaatst:

Naam Doel Levensduur
.AspNet.Consent Om te weten of de user toestemming heeft gegeven om cookies op zijn systeem te bewaren. 1 jaar geldig
.AspNetCore.Antiforgery Beveiligingscookies om anti-forgery attacks tegen te gaan. Tot de browser sessie beëindigd wordt.
.AspNetCore.Culture Om de taal die de user gekozen heeft te bewaren. 1 jaar geldig
.AspNetCore.Identity.Application Om de user te identificeren. Tot de browser sessie beëindigd wordt.

Er worden geen Cookies door derden geplaatst.

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is Joris ijs BE BVBA niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

10. Wijzigingen

Joris IJs BE BVBA houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20 januari 2020.

11. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Joris IJs BE BVBA de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Joris IJs BE BVBA om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Joris IJs BE BVBA is gelegen (België).

13. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Rouwbergskens 4, 2340 Beerse of via het e-mailadres info@jorisijs.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).